1. Bestellingen zijn geldig als deze : schriftelijk , telefonisch of per e-mail werden geplaatst.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anderszins blijkt.
 3. Zekerheid.
  Indien er goede gronde bestaat dat de afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen , is de afnemer verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor een nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de afnemer hier niet heeft aan voldaan behouden wij ons het recht onze verplichtingen op te schorten.
 4. Eigendomsvoorbehoud.
  De leverancier behoudt zich het eigendom van de door hem geleverde of te leveren goederen tot zolang deze integraal aan hem voldaan werden.
 5. Betalingen.
  Deze dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Na deze periode van 30 dagen is de afnemer zonder hiervan in gebreke gesteld te worden in verzuim. Bijbestellingen geschieden enkel na het voldoen van alle eventuele openstaande facturen , hier kan enkel van worden afgeweken mits de bestelling contant betaald wordt bij aflevering.
 6. Prijzen.
  Al onze prijzen zijn zo zorgvuldig mogelijk opgenomen in onze prijslijst. Toch menen wij te moeten vermelden dat de prijzen onder voorbehoud zijn en dat wij ons het recht voorbehouden op tussentijdse prijswijzigingen.
 7. Bij aflevering van de goederen dient u te tekenen voor ontvangst. Het is uw plicht om te controleren op beschadigingen alvorens u aftekent. Alle klachten ivm beschadigingen dienen te gebeuren binnen 24 uur na ontvangst van de goederen.
 8. Terugname goederen.
  Indien de goederen dienen teruggenomen te worden kan dit tegen 50% van de aankoopwaarde en dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. In geen geval wordt afgeweken van deze regel.
 9. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout gemachtigd.
 10. Indien er bepaalde artikelen niet voorradig zijn worden deze niet aangerekend maar in back order geplaatst en worden deze bij de volgende bestelling geleverd en aangerekend.